Accueil SPORT

KISA N’AP FÈ AK ESPÒ A ? : KIYÈS K AP FÈ ESPÒ NAN PEYI A ? KIYÈS KI TA DWE FÈ L ?

162

Espò a ak tout espòtif yo sibi anpil vye tretman bò lakay nou men sa gen rapò tou ak nivo peyi nou genyen an. Anpil moun panse yo ka dirijan, anpil moun panse yo ka pase lòd. Jere yon federasyon, yon asosiyasyon oubyen yon ekip sa mande yon estabilite. Nenpòt banben paka nimewo 1.

Ministè espò se enstans ki kwafe tout sa ki gen rapò ak espò nan peyi a. Dayè, wòl li se prepare, òganize, fè pwomosyon pou tout aktivite espòtiv. Nan tèt yon ministè dwe yon yon minis konpetan ki ka itil sektè li pral sèvi a. Pou sa fèt li mande pou minis la se moun sektè a pou l ka konnen vrè pwoblèm sektè a e sa k ap bon pou sektè a.L ap parèt vrèman biza pou yon doktè ki pa janm gade yon match yon jou nan vi l ta vin minis espò.Ka sa se yon jwèt devan ki prezante devan nou souvan fwa nan jou pase yo.
Aktè politik yo mal itilize tout pyès yo, sa rann anyen paka fonksyone byen.Nou pase anpil minis espò, youn nan yo pa moun sektè a, nou pa retni anyen tou yo fè. Atribisyon pòs sa tounen machanday politik epi militan yo ki nan sektè a rete bèkèkè.

Pou federasyon yo se yo menm ki asire ke disiplin nan ap pratike nan peyi a e ki òganize konpetisyon pou ekip yo oubyen atlèt yo. Se federasyon yo ki kwafe tout asosiyasyon yo. Kòm yo sou siveyans ministè a, yo ta sipoze travay men nou gen anpil federasyon zonbi ki egziste sèlman sou papye jan m te mansyone sa nan premye epidòd la. ( Al reli l ).Menmjan pou ministè a, yon prezidan federasyon ta sipoze yon moun ki tap milite nan disiplin an kesyon an, ki konn disiplin nan byen ki ka reflechi sou avni ekip yo ak atlèt kap pratike disiplin yo.

Lojikman pou w kreye yon federasyon ou bezwen redije règleman yo selon disiplin an kesyon an, ou dwe òganize yon asanble jeneral konstititiv ak tout aktè ki nan lavi sektè a, selon sa ki soti nan asanble a ou dwe monte komite a selon kapasite ak rèv moun yo pou avansman disiplin nan men non pou avansman pòch yo, aprèsa ou dwe ofisyalize federasyon an nan jounal yo epi al travay pou nou jwenn afilyasyon.

Si bagay yo te fèt konsa vre nan peyi a, anpil disiplin espòtiv tap gen bèl figi.

Nan yon dyalòg eksklizif mwen ak kèk lòt konfrè te genyen ak yon dirijan youn nan federasyon zonbi nou genyen yo, misye te di nou se pandan li te ale nan youn nan peyi an ewòp yo, li remake kèk atlèt kap pratike yon disiplin espòtif, lè li retounen Ayiti li chwazi fè federasyon pou disiplin sa san ke l pa konn anyen de li.Fyète l se paske li se fondatè yon federasyon e li jwenn afilyasyon nan COH.

Jere yon ekip mande yon pakèt kapasite, yon envestisè pa oblije dirijan, anpil fwa yon ekip oubyen yon atlèt ka viktim de yon bagay ki petèt te ka chanje lavi l. Domaj dirijan li yo oubyen moun kap deside li yo pa sène sa y ap fè a byen.

Kounya, ki motivasyon yon atlèt kap pratike: siklis, volley-ball, tenis, karate pral genyen lè yon wè britsoukou se yon avoka oubyen yon agwonòm ki ap prezide federasyon disiplin yo a. Pandan ke endividi sa pa moun sektè a e li pa konn ni Y ni Z nan lavi sektè a.

Jounen jodia nou nan yon enpas difisil, anpil refleksyon ap fèt lontan sa men dasomann yo se veritab kansè kap paralize tout sa ki ka itil nan peyi a, espesyalman espò a.

Wolf Kenley DENIS
[email protected]